Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.pzdpszczyna.pl

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-12.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-12.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf są dostępne cyfrowo;.
  • Nie wszystkie grafiki mają rozbudowane opisy alternatywne;.
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-21.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Wojciechowska-Smolarz, sekretariat@pzdpszczyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 212 80 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie prowadzą schody, przy których zamontowana jest poręcz. W budynku nie ma konieczności przechodzenia przez obszary kontroli. Za drzwiami wejściowymi bezpośrednio znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Budynek składa się z piwnicy, parteru i piętra. Na poszczególne kondygnacje prowadzą schody z poręczą bez platform schodowych dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy i toalety dla osób niepełnosprawnych, ale jesteśmy na etapie realizacji projektu budowlanego, który zakłada przebudowę budynku, celem dostosowania do osób z niepełnosprawnością.
Jednocześnie informujemy, alternatywnie, w celu jak najlepszej obsługi osób ze specjalnymi potrzebami, istnieje możliwość załatwienia sprawy z pracownikiem Powiatowego Zarządu w Pszczynie, w punkcie obsługi klienta, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, po wcześniejszym uzgodnieniu – wystarczy na 2 dni przed planowaną wizytą umówić spotkanie pod numerem telefonu – 32 212 80 68.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Na prawo od wejścia do budynku znajduje się parking, gdzie wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje