Ogłoszenie dotyczące II przetargu na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew związanej z przebudową ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach.

wpis w: Bez kategorii | 0

Pszczyna, dnia 25.08.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna informuje, że
w wyniku rozstrzygnięcia II przetargu na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew związanej z przebudową ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach została wybrana oferta Pana Ireneusza Chudka za cenę 6 000,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty

 1. Oferta Pana Ireneusza Chudka jest zgodna z warunkami ogłoszenia z dnia 17.08.2021 r.

Wykaz złożonych ofert:

 1. Pan Ireneusz Chudek, oferowana cena wynosi 6 000,00 zł brutto

 

Pszczyna, dnia 17 sierpnia 2021 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 701 KC Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie ogłasza II przetarg na Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew związanej z przebudową ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach.

 1. Przedmiot przetargu:

Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew związanej z przebudową ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach, którego ilość została oszacowana obmiarem brakarskim Nr 1/2021 z dnia 19.07.2021 r.

 1. Na materiały przetargowe składają się:
  • formularz oferty cenowej „Oferta”– załącznik nr 1
  • wzór umowy – załącznik nr 2
  • warunki udziału w przetargu – załącznik nr 3
  • obmiar brakarski – załącznik nr 4
 2. Termin składania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 25.08.2021 r., do godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie,
  Sygietyńskiego 20 – sekretariat (parter).
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2021 r., o godz. 10:30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie – sala konferencyjna (parter).
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie, Sygietyńskiego 20 lub pod numerem telefonu 32 212 80 68.
 5. Materiały przetargowe zamieszczono na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg
  w Pszczynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 6. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zastrzega prawo zmiany ogłoszenia
  i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

załącznik 1 – Oferta

załącznik 2 – wzór umowy

załącznik 3 – warunki udziału w przetargu

załącznik 4 – obmiar brakarski

ogłoszenie