Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wiatrołomów z pasów drogowych dróg powiatowych

wpis w: Bez kategorii | 0

 

Pszczyna, dnia 15.09.2022 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż drewna pochodzącego z wiatrołomów przy drogach powiatowych została wybrana oferta Pana Marka Małka za cenę 4 355,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty

 1. Oferta Pana Marka Małka jest zgodna z warunkami ogłoszenia z dnia 06.09.2022 r.

Wykaz złożonych ofert:

 1. Pan Mirosław Kubański, oferowana cena wynosi 4 275,00 zł brutto,
 2. Pan Marek Jacek, oferowana cena wynosi 3 950,00 zł brutto,
 3. Pan Ireneusz Chudek, oferowana cena wynosi 3 600,00 zł brutto,
 4. Pan Marek Małek, oferowana cena wynosi 4 355,00 zł brutto

 

Jedna z oferta wpłynęła pocztą o godz. 10.45  – zgodnie z pkt 13 Warunków przetargu na sprzedaż drewna pochodzącego z wiatrołomów z pasów drogowych dróg powiatowych – Oferta złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania na adres oferenta, który złożył ofertę.
Oferta ta nie zawiera danych nadawcy więc nie zostanie zwrócona i pozostanie nieotwarta.

 

Pszczyna, dn. 6 września 2022 r.

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 701 KC Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie ogłasza I przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wiatrołomów z pasów drogowych dróg powiatowych

 

 1. Przedmiot przetargu:

Sprzedaż drewna pochodzącego z wiatrołomów z pasów drogowych dróg powiatowych, którego ilość została oszacowana obmiarem brakarskim nr 2/2022 z dnia 05.09.2022 r.

 1. Na materiały przetargowe składają się:
  • formularz oferty cenowej „Oferta”– załącznik nr 1
  • wzór umowy – załącznik nr 2
  • warunki udziału w przetargu – załącznik nr 3
  • obmiar brakarski – załącznik nr 4
 2. Termin składania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 14.09.2022 r., do godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20 – sekretariat (parter).
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2022 r., o godz. 10:30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie – sala konferencyjna (parter).
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20 lub pod numerem telefonu 32 212 80 68.
 5. Materiały przetargowe zamieszczono na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 6. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zastrzega prawo zmiany ogłoszenia
  i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

 

ogloszenie

załącznik 1 – Oferta

załącznik 2 – umowa wzór

załącznik 3 – warunki udziału w przetargu

załącznik 4 – obmiar brakarski