Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew związanej z przebudową ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach.

wpis w: Bez kategorii | 0

Pszczyna, dnia 30.07.2021 r.

INFORMACJA

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna informuje, że I przetarg na Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew związanej z przebudową ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach nie doszedł do skutku, ponieważ w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 30.07.2021 r. do godz. 10.00 nie złożono żadnej oferty.

 

Pszczyna, dnia 22 lipca 2021 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 701 KC Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie ogłasza I przetarg na Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew związanej z przebudową ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach.

 1. Przedmiot przetargu:

Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew związanej z przebudową ul. Wodzisławskiej w Pawłowicach, którego ilość została oszacowana obmiarem brakarskim Nr 1/2021 z dnia 19.07.2021 r.

 1. Na materiały przetargowe składają się:
  • formularz oferty cenowej „Oferta”– załącznik nr 1
  • wzór umowy – załącznik nr 2
  • warunki udziału w przetargu – załącznik nr 3
  • obmiar brakarski – załącznik nr 4
 2. Termin składania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 30.07.2021 r., do godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie,
  Sygietyńskiego 20 – sekretariat (parter).
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021 r., o godz. 10:30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie – sala konferencyjna (parter).
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie, Sygietyńskiego 20 lub pod numerem telefonu 32 212 80 68.
 5. Materiały przetargowe zamieszczono na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg
  w Pszczynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 6. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zastrzega prawo zmiany ogłoszenia
  i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty

ogłoszenie

załącznik 1 – Oferta

załącznik 2 – wzór umowy

załącznik 3 – warunki przetargu

załącznik 4 – obmiar brakarski