OGŁOSZENIE o przydzielaniu w 2020r miejsc handlowych

wpis w: Bez kategorii | 0

OGŁOSZENIE

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie informuje, że związku z planowaną zmianą organizacji ruchu drogowego wyznacza się miejsca handlowe w 2020r. w pasie drogowym  ul. Katowickiej tylko na okres od 01.11.2020 do 01.11.2020 i wyłącznie od strony parku  (w strefie B).

Wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 4125S, tj. ul. Katowicka w miejscowości Pszczyna, na cele prowadzenia działalności handlowej w związku z dniem Wszystkich Świętych będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna od dnia 05.10.2020r. do dnia 23.10.2020r. w godzinach pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. Wnioski należy składać wskazując strefę i numer stanowiska handlowego na planie sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Lokalizację stanowisk handlowych wraz z ich numeracją przedstawia załączony szkic. Przy wnioskach równorzędnych, tj. dotyczących tego samego stanowiska handlowego decyduje kolejność złożenia wniosku, tj. dzień i godzina złożenia. W przypadku więcej niż jednego wniosku złożonego przez jeden podmiot wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na pierwszy wniosek powoduje, że pozostałe wnioski będą brane pod uwagę w sytuacji tylko wówczas gdy nie będzie wniosków innych podmiotów o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele handlowe na tych stanowiskach.

Wniosek powinien być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania. Wniosek może dotyczyć tylko jednego stanowiska handlowego. O wydanie zezwolenia może się ubiegać wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą, tj. osoba fizyczna lub osoba prawna, lub prowadzący działalność nierejestrowaną, tj. osoba fizyczna. Do wniosku należy dołączyć:

– wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, np. CEIDG lub KRS, lub pisemne oświadczenie o prowadzeniu działalności nierejestrowanej,

– druk aktualizacji danych Wnioskodawcy (wzór C – osoba fizyczna lub wzór D – osoba prawna).

 

W przypadku złożenia wniosku podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy należy dodatkowo dołączyć stosowne pełnomocnictwo, wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17zł przelewem na rachunek bankowy UM w Pszczynie: ING Bank Śląski  50 1050 1070 1000 0001 0136 6540

W celu uniknięcia nieporozumień, proponujemy dodatkowo do wniosku dołączyć plan sytuacyjny dotyczący lokalizacji stanowisk handlowych na ul. Katowickiej w 2020r. z zaznaczonym wnioskowanym stanowiskiem handlowym.

Przydzielane stanowiska handlowe będą o wymiarach 5mx2m i powierzchni 10m2. Opłata za wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu będzie wyliczona  w następujący sposób:

Stawka opłaty za 1m2 powierzchni zajętego pasa drogowego na tymczasowe stanowisko handlowe wynosząca 10zł x powierzchnia zajęcie pasa drogowego x liczba dni.

Przykładowo za wydane zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na jeden dzień za jedno stanowisko handlowe będzie pobierana opłata w wysokości 100zł wyliczona w następujący sposób:

10,00zł/(m2 x dzień) x 10,00 m2 x 1 dzień = 100,00zł

Uwaga.

Po upływie terminu wyznaczonego na składanie wniosków dalsze wnioski nie będą przyjmowane.

Rozpatrzenie wniosku będzie uzależnione od aktualnej sytuacji sanitarno-epidemiologicznej i obowiązujących ograniczeń związanych z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 powodującego występowanie choroby COVID 19.

 

 

 

Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:

– plan sytuacyjny dotyczący lokalizacji stanowisk handlowych w pasie drogowym ul. Katowickiej  w 2020 r.,Załącznik nr 1

– druk wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu, Załącznik nr 2

– druk aktualizacji danych Wnioskodawcy (wzór C – osoba fizyczna), Załącznik nr 3

– druk aktualizacji danych Wnioskodawcy (wzór D- osoba prawna). Załącznik nr 4