Na potrzeby utrzymania zieleni przydrożnej przyjmuje się definicję pasa drogowego jako granice działek ewidencyjnych (geodezyjnych) –  numery działek można pozyskać na www.geoportal.gov.pl

 

 1. Drzewa usuwane przez Zarządcę Drogi

Zgodnie z art. 20 pkt. 16 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) do zarządcy drogi należy utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. Zarządcy drogi dokonują wyrębu drzew:

 • zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze, jeśli inne środki, np. przycięcie korony drzewa, okażą się niewystarczające,
 • uniemożliwiających modernizację drogi i obiektów mostowych,
 • obumarłych lub znajdujących się w stanie prowadzącym do ich uschnięcia.

Zadrzewienia zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drodze stanowią drzewa i krzewy ograniczające widoczność użytkownikom dróg, w szczególności po wewnętrznej stronie łuków i na skrzyżowaniach dróg.

PZD Pszczyna chcąc wyciąć takie drzewa lub krzewy występuje do właściwego wójta lub burmistrza o zgodę na wycinkę drzewa w trybie – art. 83a Ustawy o ochronie przyrody z dnia                     16 kwietnia 2004.(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).

 1. Drzewa usuwane na wniosek osób indywidualnych

Wniosek powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo siedzibę wnioskodawcy oraz telefon do kontaktu,
 • lokalizację drzew/krzewów ze wskazaniem miejscowości lub odcinka drogi ulicy oraz numer drogi,
 • ilość drzew w sztukach oraz ewentualnie gatunek,
 • przyczynę usunięcia drzewa lub krzewu,
 • plan sytuacyjny z zaznaczonymi drzewami lub krzewami do wycinki.

Wnioski należy składać

 1. Drogą elektroniczną: Wysyłając wniosek pocztą elektroniczną na adres e-mail: pzd.pszczyna@gmail.com
 2. Pisemnie – drogą pocztową wysyłając wniosek na adres

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

Ul. Sygietyńskiego 20

43-200 Pszczyna

 1. Wniosek można również złożyć osobiście w biurze podawczym PZD Pszczyna

 

 

 

Jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, zasadniczo powinna ona być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października. 

Czas poza sezonem lęgowym to od 16 października do końca lutego. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 ze zm.)