Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

Przedmiotem działalności Zarządu jest realizacja zadań określonych ustawą o drogach publicznych,
w zakresie dotyczącym dróg powiatowych.

Ogólnie
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zajmuje się utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, a także utrzymaniem zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych.
Zajmujemy się wydawaniem zezwoleń na:
• lokalizację lub przebudowę zjazdu indywidualnego i publicznego położonego przy drodze powiatowej
• lokalizację, remont lub przebudowę ogrodzenia położonego przy drodze powiatowej
• przejazd pojazdu nienormatywnego
• zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu umieszczenia reklamy lub obiektu budowlanego
• zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia na jego obszarze robót naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
W Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie można zgłosić także szkodę komunikacyjną i osobową w przypadku uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej oraz wnioskować o wycięcie drzew, które zagrażają bezpieczeństwu, o ile oczywiście rosną w pasie drogowym drogi powiatowej.
Stosowne wnioski, formularze dostępne są na stronie https://www.powiat.pszczyna.pl w zakładce „Drogi i pas drogowy” oraz w formie papierowej w biurze podawczym.

Jak załatwić sprawę?
W Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie prowadzona jest bezpośrednia obsługa klientów. Aby załatwić sprawę w tutejszym Zarządzie należy wcześniej umówić się telefonicznie na wizytę – tel. 32 212 80 68.
Wchodząc do budynku, należy zdezynfekować ręce płynem odkażającym oraz zasłonić usta i nos maseczką.
Obsługa klienta odbywa się wyłącznie w biurze podawczym. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor zezwala na obsługę interesanta w sali konferencyjnej.
Ze względów bezpieczeństwa oraz celem sprawnej obsługi, zalecane jest złożenie stosownych wniosków na biurze podawczym, bądź elektronicznie, a następnie kontakt telefoniczny na każdym etapie postępowania z wyznaczonym pracownikiem działu technicznego (pracownik biura podawczego przy składaniu wniosku udostępni dane teleadresowe właściwej osoby do kontaktu).