INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – SPECJALISTA DS. INŻYNIERII RUCHU

wpis w: Bez kategorii | 0

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze

na stanowisko

REFERENT/SPECJALISTA DS. INŻYNIERII RUCHU

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie

  

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko SPECJALISTY została wybrana
Pani Dorota Gandzel zamieszkała w Mizerowie.

Uzasadnienie:

Pani Dorota Gandzel spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz osiągnęła najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pszczynie
Grzegorz Górka

 

—————————————————————————————-

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, 43-200 Pszczyna,
ul. Sygietyńskiego 20
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

REFERENT/SPECJALISTA DS. INŻYNIERII RUCHU

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie

 

Data podjęcia zatrudnienia:  czerwiec 2024 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:
  dla stanowiska referent:

–   średnie techniczne, umożliwiające wykonywanie pracy na danym stanowisku; mile widziana osoba studiująca na kierunku związanym z budownictwem drogowym, bądź inżynierią ruchu;

dla stanowiska specjalista:

–      wyższe techniczne w zakresie inżynierii ruchu bądź budownictwa drogowego lub

–      średnie techniczne i minimum 3 letni staż pracy

 

 • Znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
 • Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań na ww. stanowisku pracy.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Samodzielność, odpowiedzialność, terminowość, dokładność, systematyczność, wysoka kultura osobista.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1) Umiejętność obsługi komputera (MS Office, ZWCAD)

2) Prawo jazdy kat. B.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu na drogach powiatowych i wojewódzkich,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego na drogach powiatowych i przejazdach kolejowych,
 • nadawanie i zmiana numerów dróg,
 • sporządzanie, gromadzenie i udostępnianie danych o sieci dróg powiatowych,
 • przygotowanie opinii i projektów w sprawie zmiany klasyfikacji dróg,
 • realizacja zadań związanych z zarządzaniem ruchem drogowym na drogach powiatowych i drogach wojewódzkich,
 • realizacja zadań związanych z weryfikacją wniosków dotyczących szkód powstałych w ciągu dróg powiatowych,
 • prowadzenie gospodarki paliwowej pojazdów i sprzętów Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie,
 • prowadzenie metryk pojazdów kolejowo – drogowych na sieci dróg powiatowych,
 • przeglądy okresowe i roczne sygnalizacji świetlnych,
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych,
 • prowadzenie korespondencji związanej z realizacją powierzonych obowiązków.

 

 1. Warunki pracy:
 • Praca biurowa z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 • Praca związana z wyjazdami w teren.
 • Stanowisko pracy na parterze. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, brak podjazdów oraz wind dla osób niepełnosprawnych.
 • Stanowisko pracy nie posiada specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny wraz z uzasadnieniem.
 • Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie – według załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
 1. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiadanym obywatelstwie polskim,
 4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego naboru – według załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Kopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy, a w przypadku pozostawania
  w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie lub przesłać na podany adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

 1. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna

z dopiskiem :  „ Nabór na wolne stanowisko Referent/Specjalista ds. inżynierii ruchu”

w nieprzekraczającym terminie do dnia 29 kwietnia 2024 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do PZD w Pszczynie po upływie określonego terminu (nie ma znaczenia data nadania przesyłki) lub aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

 1. Inne informacje:

Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z podanymi załącznikami. Złożenie przez kandydata dokumentów w innej postaci niż w załącznikach jest równoznaczne z niespełnieniem warunków formalnych ogłoszenia o naborze.

Osoby, które spełnią wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie www.bip.powiat.pszczyna.pl, na stronie internetowej www.pzdpszczyna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub/i rozmów kwalifikacyjnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 212 80 68.

 

zal.-1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubegajacej-sie-o-zatrudnienie-docx-44kb

zal.-2-oswiadczenie-dot.-ochrony-danych-osobowych-docx-44kb