Klauzula informacyjna

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

 

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 

 • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg
  w Pszczynie, zwany dalej PZD Pszczyna, reprezentowany przez Dyrektora PZD Pszczyna z siedzibą przy ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna.

 

 • Kontakt do pracownika pełniącego funkcję Inspektora Ochrony Danych: iodpzd@powiat.pszczyna.pl

 

 • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania zadań realizowanych przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e RODO. W ramach kompetencji nadanych na podstawie przepisów prawa.

 

 • Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 

 • Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej wyłącznie na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem.

 

 • Okres przechowywania Pani/ Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa tj.
  z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
  o narodowym zasobie archiwalnym oraz przepisów resortowych.

 

 • Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeśli zgoda na przetwarzanie była udzielona)
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 • Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 • Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 

 • Pani / Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.