Ogłoszenie dotyczy sprzedaży drewna pochodzącego z wiatrołomów przy drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

wpis w: Bez kategorii | 0

Pszczyna, dnia 27.09.2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż drewna pochodzącego z wiatrołomów przy drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie została wybrana oferta CIA Rafał Bernatek, za cenę 606,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta CIA Rafał Bernatek jest zgodna z warunkami ogłoszenia z dnia 19.09.2023 r.

Wykaz złożonych ofert:

 1. CIA Rafał Bernatek, oferowana cena wynosi 606,00 zł brutto,

 

Pszczyna, dnia 19 września 2023 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 701 KC Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie ogłasza I przetarg na Sprzedaż drewna pochodzącego z wiatrołomów przy drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

 

 1. Przedmiot przetargu:

Sprzedaż drewna pochodzącego z wiatrołomów przy drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, którego ilość została oszacowana obmiarem brakarskim nr 2/2023 z dnia 14.09.2023 r.

 1. Na materiały przetargowe składają się:
  • formularz oferty cenowej „Oferta”– załącznik nr 1
  • wzór umowy – załącznik nr 2
  • warunki udziału w przetargu – załącznik nr 3
  • obmiar brakarski – załącznik nr 4
 2. Termin składania oferty cenowej zgodnej z formularzem i warunkami udziału w przetargu do 27.09.2023 r., do godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20 – sekretariat (parter).
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2023 r., o godz. 10:30 w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie – sala konferencyjna (parter).
 4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20 lub pod numerem telefonu 32 212 80 68.
 5. Materiały przetargowe zamieszczono na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 6. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie zastrzega prawo zmiany ogłoszenia
  i warunków przetargu, a także odwołania ogłoszenia i przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

ogłoszenie

załącznik 1 – Oferta

załącznik 2 – umowa wzór

załącznik 3 – warunki udziału w przetargu

załącznik 4 – obmiar brakarski