Informacja o wyniku naboru

wpis w: Bez kategorii | 0

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia o naborze

 

na stanowisko

 

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ORAZ WSPÓŁPRACY Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie

 

 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Marta Wojtyła zamieszkała w Pszczynie.

 

Uzasadnienie:

Pani Marta Wojtyła spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze
oraz osiągnęła najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

Z up. Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg
w Pszczynie
Mariusz Farat

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, 43-200 Pszczyna,
ul. Sygietyńskiego 20
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

 

Specjalista ds. zamówień publicznych
oraz współpracy z jednostkami samorządowymi

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie

 

 

Data podjęcia zatrudnienia: 1 sierpnia 2023 r.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

wyższe i minimum 2 lata pracy w obszarze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych lub średnie i minimum 3 lata pracy w obszarze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych,
  o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych
  oraz o finansach publicznych.
 • Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań na stanowisku pracy.
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Samodzielność, odpowiedzialność, terminowość, dokładność, systematyczność, wysoka kultura osobista.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • Znajomość przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie sporządzania i zawierania umów.
 • Studia podyplomowe – zamówienia publiczne.
 • Prawo jazdy kat. B.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:
 • Samodzielne przygotowywanie i prowadzenie postępowań – zgodnie z ustawą Pzp jak i zwolnionych z obowiązku stosowania ww. ustawy.
 • Przygotowywanie lub weryfikacja umów o udzielanie zamówień publicznych.
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów dotyczących udzielonych zamówień publicznych.
 • Konstruowanie umów, porozumień i uchwał.
 • Współpraca z innymi komórkami w zakresie ustalania danych, wymagań
  i kosztorysów.
 • Proponowanie, w uzgodnieniu z radcą prawnym, rozstrzygnięć zaistniałych kwestii spornych i problemów w stosowaniu przepisów Prawa zamówień publicznych.
 • Współpraca z innymi komórkami w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla zadań prowadzonych w ramach stanowiska pracy.

 

 1. Warunki pracy:
 • Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 • Praca siedząca przy komputerze.
 • Praca biurowa z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 • Stanowisko pracy na piętrze. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, brak podjazdów oraz wind dla osób niepełnosprawnych.
 • Stanowisko pracy nie posiada specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny wraz z uzasadnieniem.
 • Własnoręcznie podpisane CV.
 • Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
 1. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiadanym obywatelstwie polskim,
 4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego naboru – według załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Kopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy, a w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie lub przesłać na podany adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

 1. Sygietyńskiego 20

43-200 Pszczyna

z dopiskiem :  „Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych oraz współpracy z jednostkami samorządowymi”

w nieprzekraczającym terminie do dnia 27 czerwca 2023r.

 

Aplikacje, które wpłyną do PZD w Pszczynie po upływie określonego terminu (nie ma znaczenia data nadania przesyłki) lub aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

 1. Inne informacje:

Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z podanymi załącznikami. Złożenie przez kandydata dokumentów w innej postaci niż w załącznikach jest równoznaczne
z niespełnieniem warunków formalnych ogłoszenia o naborze.

Osoby, które spełnią wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie www.bip.powiat.pszczyna.pl,
na stronie internetowej www.pzdpszczyna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie
o terminie testu merytorycznego lub/i rozmów kwalifikacyjnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 212 80 68.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie

Grzegorz Górka

 

zal.-1-kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubegajacej-sie-o-zatrudnienie-docx-44kb

zal.-2-oswiadczenie-dot.-ochrony-danych-osobowych-docx-44kb