OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

wpis w: Bez kategorii | 0

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Sygietyńskiego 20
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – REFERENT DS. ADMINISTRACJI I KADR

w pełnym wymiarze czasu pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie

 

Data podjęcia zatrudnienia: 1 sierpnia 2022r.

 

 1. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie.

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3) Prawo jazdy kat. B.

4) Wykształcenie:

– ukończenie co najmniej studiów licencjackich na kierunku administracja lub prawo pracy.

Dopuszcza się studentów ostatniego semestru w/w studiów.

lub

– średnie i 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku.

5) Doświadczenie zawodowe:

– mile widziane doświadczenie na tym samym lub podobnym stanowisku pracy.

6) Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań na stanowisku pracy.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość przepisów:

– ustawy o pracownikach samorządowych,

– kodeksu pracy,

– kodeksu cywilnego.

2) Doświadczenie w obsłudze programów kadrowych.

3) Wiedza z zakresu prawa pracy, podstawowej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

4) Znajomość obsługi pakietu Ms Office.

5) Posiadanie cech osobowości, takich jak:  komunikatywność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań:

Zakres czynności związanych z administracją i kadrami:

 • Kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników.
 • Przygotowywanie od strony formalnoprawnej dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązania umów o pracę, zaszeregowania, przeniesień, urlopów i innych spraw wynikających ze stosunku pracy.
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót  publicznych, staży
  i przygotowania zawodowego, nabywania środków finansowych z KFS, itp.
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa.
 • Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich.
 • Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej rozliczanie pracowników
  z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy (plany urlopowe, ekwiwalent za urlop, itp.).
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności.
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika.
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i p.poż pracownika oraz kontrola ich aktualności.
 • Sporządzanie i aktualizowanie zakładowych regulaminów i zarządzeń Dyrektora.
 • Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.
 • Zamawianie, ewidencjonowanie oraz usuwanie z obiegu pieczątek i pieczęci stosowanych w zakładzie.
 • Kontrola i obsługa dokonywania ubezpieczeń sprzętów i pojazdów służbowych.
 • Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji dot. ocen okresowych pracowników, delegacji, szkoleń, itp.
 • Bieżąca obsługa likwidacyjna narzędzi i sprzętu oraz odzieży i obuwia roboczego.
 • Prowadzenie ewidencji przyznawanego sprzętu i odzieży dla pracowników.
 • Zaopatrywanie pracowników w środki bhp, wodę mineralną, odzież wraz z obuwiem roboczym oraz posiłki profilaktyczne.
 • Przygotowywanie informacji zbiorczych o funkcjonowaniu kontroli zarządczej.

Zakres czynności związanych z obsługą biura podawczego i sekretariatu:

1)  Rejestracja, dekretacja oraz wysyłka poczty przychodzącej i wychodzącej.

2)  Obsługa interesantów, kontakt bezpośredni i telefoniczny.

3)  Nadzór nad umowami dotyczącymi usług komunikacyjnych, pocztowych, medycznych i innych.

4)  Zaopatrywanie zakładu w czasopisma i prenumeraty gazet.

5)  Zaopatrywanie zakładu w artykuły biurowe, środki czystości.

 

 1. Warunki pracy:

1) Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

2)  Praca na samodzielnym stanowisku.

3)  Praca siedząca przy komputerze.

4)  Praca biurowa z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

5) Stanowisko pracy na parterze. Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, brak podjazdów oraz wind dla osób niepełnosprawnych.

6) Stanowisko pracy nie posiada specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • Własnoręcznie podpisany list motywacyjny wraz z uzasadnieniem.
 • Własnoręcznie podpisane CV.
 • Wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie – według załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
 1. niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiadanym obywatelstwie polskim,
 4. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego naboru – według załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 5. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 • Kopie świadectw pracy dokumentujących posiadany staż pracy, a w przypadku pozostawania
  w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Podawczym Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie lub przesłać na podany adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie

 1. Sygietyńskiego 20

43-200 Pszczyna

z dopiskiem :  „ Nabór na stanowisko Referenta ds. administracji i kadr”

w nieprzekraczającym terminie do dnia 27 czerwca 2022r.

 

Aplikacje, które wpłyną do PZD w Pszczynie po upływie określonego terminu (nie ma znaczenia data nadania przesyłki) lub aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

 1. Inne informacje:

Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia kwestionariusza osobowego oraz oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z podanymi załącznikami. Złożenie przez kandydata dokumentów w innej postaci niż w załącznikach jest równoznaczne z niespełnieniem warunków formalnych ogłoszenia o naborze.

Osoby, które spełnią wymagania formalne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do następnego etapu naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie www.bip.powiat.pszczyna.pl,, na stronie internetowej www.pzdpszczyna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego lub/i rozmów kwalifikacyjnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 212 80 68.

Ogłoszenie 2

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie dot. ochrony danych osobowych