Zasady umieszczania reklam wyborczych w pasie dróg powiatowych

wpis w: Bez kategorii | 0

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie informuje, iż w pasach dróg powiatowych umieszczanie materiałów wyborczych jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej, w której zostaną określone warunki umieszczenia materiałów wyborczych oraz naliczone stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Za umieszczenie materiałów wyborczych bez zgody zarządcy drogi naliczone zostaną kary.

Materiały wyborcze umieszczone w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym będą usuwane.

Równocześnie informujemy, że materiały wyborcze w pasie drogowym nie mogą być umieszczane na skrzyżowaniach dróg, zjazdach lub dojazdach, na całej długości pasa wyłączenia lub włączenia oraz na całej długości zatoki autobusowej, łukach poziomych i pionowych, mostach, sygnalizacjach świetlnych, barierach ochronnych, tablicach prowadzących lub w ich pobliżu, na konstrukcjach znaków drogowych, na słupach, na których umieszczone są znaki drogowe.

———————————————————————————————————————————————-

Materiały wyborcze, o których mowa w art. 109 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, stanowią reklamy w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a zatem ich umieszczenie w pasie drogowym podlega dyspozycjom art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych.

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej.

Za umieszczenie materiałów wyborczych w pasie drogowym pobierana jest opłata zgodnie z uchwałą nr VII/60/15 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3075 ze zm.).

Opłata za umieszczenie tablicy reklamowej (w tym materiałów wyborczych) w pasie drogowym jest wyliczana według wzoru:

Powierzchnia reklamy [m2] x stawka opłaty [zł/(mx dzień)] x liczba dni = wysokość opłaty [zł].

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej tablicą reklamową na terenie Powiatu Pszczyńskiego wynoszą odpowiednio:

­  4,00 zł za jeden dzień zajęcia pasa drogowego tablicą reklamową jednostronną o powierzchni 1m2,

­  8,00 zł za jeden dzień zajęcia pasa drogowego tablicą reklamową dwustronną o powierzchni 1m2.

W przypadku stwierdzenia zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia poprzez umieszczenie materiałów wyborczych, zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną na podstawie art. 40 ust. 12 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, stanowiącą dziesięciokrotność opłaty ustalanej jak przy wydawaniu zezwolenia.

Równocześnie informujemy, że reklamy nie mogą być umieszczane: w obrębie oddziaływania skrzyżowania, na znakach drogowych, wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego, jak również w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów i miejsc obsługi podróżnych.

Ponadto podkreślić należy, że na podstawie art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego, policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych materiały wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W związku z powyższym informujemy, że w sytuacji uznania przez zarządcę drogi powiatowej, że dany nośnik wyborczy, umieszczony w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, o fakcie tym niezwłocznie będą powiadamiane odpowiednie służby.

 

Wniosek – umieszczenie w pasie drogowym materiałów wyborczych Wniosek – umieszczenie w pasie drogowym materiałów wyborczych

Wniosek – umieszczenie w pasie drogowym materiałów wyborczych